Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Förskola

I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre olika perspektiv: kunskap, lärande och personlig utveckling. På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska- på egen hand, i grupp och i nära relation med pedagoger och lärare.  På Vittra får ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Det här kan du förvänta dig när du väljer en av våra förskolor.

Lustfullt lärande

Våra lärare och pedagoger uppmuntrar barnen till lärande genom lek. Leken har en central roll för alla barns utveckling och lärande. Genom leken ges ditt barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter men också att bredda och fördjupa sig inom olika ämnesområden.  En uppskattad stund på dagen för både vuxna och barn är våra sångstunder då ramsor, sånger och rim varvas med utforskandet av olika ljud och instrument. Genom sagoberättande, teater och spontana samtal övar barnen dagligen sin språkliga och kommunikativa förmåga. Utelek är kul och när vädret tillåter gör vi ofta utflykter i närområdet. Utomhusvistelserna är bra för starka ben och friska luften men vi använder dem också till att stärka barnens miljömedvetenhet och intresse för natur och teknik.  Genom att pröva, undersöka och få möjlighet att lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskap. Vad gör man när en spade frusit fast? Vad händer med en hink vatten om den får stå framme i sommarvärmen?

Trygg omsorg

Forskning visar att barn som känner sig trygga lär sig mer. All personal på vår förskola arbetar aktivt med att vara trygga och tydliga förebilder som både kan sätta gränser och vara en varm famn när det behövs. Vi lägger mycket energi på att planera och genomföra våra inskolningar väl så att såväl barn, pedagoger och du som förälder känner dig trygg med upplägget och din delaktighet. I Vittra har vi en gemensam värdegrund i inkluderande, ansvarstagande och tydliga.  Det innebär att alla som arbetar hos oss måste dela värdegrunden och agera utifrån dem i relation till kollegor, barn och föräldrar.

Sammanhangsstyrd undervisning i teman och projekt

Pedagogerna på vår förskola har mycket goda kunskaper i såväl ämnesområden som pedagogiska verktyg och metoder. Vår undervisning är utforskande och vi har ett temainriktat arbetssätt utifrån barnens olikheter, erfarenheter och intressen. Ett tematiskt arbete kan vara abstrakt men skapar en röd tråd i undervisningen, teman kan sedan bli till konkreta projekt. Projekten hänger samman med det övergripande temat som exempelvis kan vara ”i närheten”. En grupp barn kan vara upptagna av ett material de har hittat i närheten, exempelvis löv, medan en annan grupp kan ha fastnat för ett fenomen i närheten så som ett ljud, ljus eller ett lutande plan. Projekten kan även utgå från en gemensam fråga så som ”vad är konst?” eller en aktuell händelse som fångat barnens intresse. Det är så underbart att få ta del av de tankar och idéer som uppstår när barnen utforskar olika teman.

Stimulerande lärmiljöer

Lärmiljöerna i alla våra förskolor är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. Våra pedagoger bidrar på ett medvetet sätt till att de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande, varierande och utmanande för ditt barn. Våra lärmiljöer behöver inte vara knutna till rum, utan kan vara flexibla och utgå från barnens behov och utforskande. Hos oss får pedagogerna möjligheter att förvandla varje miljö till en lärmiljö, oavsett om barngruppen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet.

Tät kontakt med pedagogen om ditt barns utveckling

Varje barn har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen följer och stödjer barnens lärande och utveckling tillsammans med de övriga pedagogerna i gruppen och dokumenterar detta i Vittraboken som på förskolan består av en pärm. Vittraboken ligger sedan till underlag för de utvecklingssamtal som sker.

Näringsriktig och god mat

Maten är viktigt för att ditt barn ska få energi att leka och lära varje dag. Därför har vi en måltidsansvarig som ser till att all mat som tillagas är god, håller hög kvalitet och upplever Livsmedelsverkets rekommendationer. I Vittra värdesätter vi också att måltiden blir så lustfylld för barnen som möjligt. utöver god mat tänker vi på hur maten presenteras och läggs upp och vad pedagogerna samtalar med barnen om runt matbordet.

Framgångsrikt kvalitetsarbete

I Vittra är vi mycket stolta över vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom det kan vi se till att varje barn får det varje barn har rätt till enligt förskolans läroplan. Förskolans läroplan och våra egna styrdokument sätter riktningen för all vår kvalitetsutveckling. Eftersom vi systematiskt utvärderar och analyserar våra förskolor kan vi upptäcka våra framgångsfaktorer och våra utvecklingsområden. Resultaten ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med att höja kvaliteten på varje förskola. Under fliken ”Kvalitetsarbete” kan du läsa mer om vår systematiska kvalitetsarbete.

Hittade du inte vad du letade efter?