Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittras kvalitetsresultat ökar

Varje år genomför vi i Vittra två kvalitetsundersökningar där elever (från och med årskurs 4), föräldrar till barn i förskolan och grundskolan får tycka till om sin förskola/skola. Kvalitetsundersökningarna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån det årshjul som alla Vittraskolor följer. Resultaten ligger sedan, tillsammans med löpande utvärderingar av undervisningens kvalitet kopplat till elevernas kunskapsresultat, till grund för varje skolas kvalitetsarbete. Resultaten från höstens undersökning kom förra veckan och de visar på en tydlig uppgång i upplevd kvalitet bland såväl elever som föräldrar.

– Bland annat syns en signifikant ökning i både rekommendationsgrad och nöjdhet, där exempelvis rekommendationsgraden stigit sju procentenheter sedan vinterns enkätundersökning.  Den största ökningen återfinns i resultaten på frågorna som rör trygghet, arbetsro och ordning och reda. Även inom områdena kommunikation och förtroende för lärarna ses en markant ökning, berättar kvalitetschef Karin Carlsson.

Enligt Karin Carlsson beror ökningen framförallt på att ett antal enheter gjort starka ryck framåt på grund av rektorsbyten och att vi lyckats rekryterat fler behöriga lärare till de enheterna, vilket sammantaget fått en positiv utveckling på framförallt elevernas upplevelse av sin skola.

– Vi har under våren och hösten också erbjudit ett närmare och ökat stöd från huvudman på de enheter som behövt det. De förbättrade resultaten beror även på att Vittra sedan tidigare har en systematik i hur skolorna följer upp elevernas resultat, säger hon.

– I Vittra äger varje skola sina resultat och går igenom resultaten på skolnivå, årskursnivå och klassnivå tillsammans. Vi har också en elevhälsa som samverkar nära hela personalstyrkan för att utifrån resultaten resurssätta och utforma sitt stöd så att det ger bäst effekt på elevgruppen. Genom riktade insatser och ökat samarbete mellan skolans olika funktioner under året får vi effekter både på kort och på lång sikt, tillägger Karin Carlsson.

Föräldra- och elevdelaktigheten är viktig i varje skolas kvalitetsutveckling. Därför redovisar varje skola sina resultat för eleverna och föräldrarna och inkluderar dem i eventuella åtgärder och planer. Genom att alla är insatta i vilka aktiviteter som har gjorts och ska göras framöver kopplat till kvalitetsarbetet, blir riktningen framåt tydlig och får av det en ökad kraft framåt.

– Uppgången i höstens resultat blir en viktig indikation på att vi gör mycket rätt, men det finns fortfarande insatser att göra för att öka likvärdigheten mellan skolorna. Därför erbjuder vi som huvudman en rad utbildningar för elevhälsa, skolledare och pedagoger varje vecka. Vi genomför också gemensamma kvalitetsdagar där skolornas ledningsgrupper tillsammans går igenom resultaten, eftersom vi kan se att det kollegiala lärandet och processandet ger resultat, berättar hon.

– Genom att lyfta goda exempel och fortsätta tillämpa det ökade huvudmannastödet för de skolor som behöver, får vi en ökad kvalitet och en mer likvärdig utbildning för våra barn och elever, oberoende av vilken av våra skolor de går på, säger Karin Carlsson.

Här kan du läsa mer om Vittras kvalitetsarbete.

Eva Appelgren

Publicerad 8 november, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?