Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra bäst på att lyssna och agera

Hur en organisation hanterar och agerar på klagomål säger mycket om hur den fungerar när det verkligen gäller. Därför granskar Skolinspektionen de rutiner som skolhuvudmän har för just klagomålshantering. En färsk rapport visar att Vittra är bäst i klassen.

31 kommunala och fristående huvudmän för grundskolor ingick i granskningen, och utöver Vittra var det bara en annan huvudman som ansågs ha väl fungerande rutiner. I övriga 29 fall anser Skolinspektionen att huvudmännen behöver utveckla sitt arbete.

– Det är skönt att få ett kvitto på att vi har väl fungerande rutiner. Att föräldrar och elever vet hur de ska gå tillväga för att lämna klagomål, och att det finns bra rutiner för att hantera dessa, är naturligtvis oerhört viktigt, säger Karin Carlsson, kvalitetschef för AcadeMedias grundskolor.

Skolinspektionen har fokuserat på tre områden i sin granskning. Det första handlar om hur tydlig och tillgänglig informationen om hur man lämnar klagomål är, det andra berör hur huvudmannen säkerställer att klagomål tas emot och utreds på ett ändamålsenligt sätt och det tredje området fokuserar på i vilken utsträckning huvudmannen analyserar och utvecklar verksamheten med hjälp av klagomålen.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo menar att en väl fungerande klagomålshantering gör att brister i skolan kan åtgärdas snabbt, så nära eleven som möjligt.

– De klagomål som kommer in kan också vara underlag för att höja kvaliteten på utbildningen. När klagomålshanteringen inte fungerar drabbar den enskilda elever, säger hon i Skolinspektionens pressmeddelande.

Granskningen visar bland annat att många huvudmän behöver bli bättre på att sammanställa de klagomål som kommer in och att det ibland finns en otydlighet kring vilket ansvar skolan respektive huvudmannen har att hantera klagomål.

– Vi ser klagomålshanteringen som en del i utvecklingsarbetet. Att ha tydliga rutiner på plats hjälper oss att höja kvaliteten i våra verksamheter och erbjuda våra elever en ännu bättre utbildning, säger Karin Carlsson.

Här kan du läsa Skolinspektionens rapport: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/lokal-klagomalshantering-inte-tillrackligt-synlig-for-elever-och-foraldrar/

Emelie Sporrong

Publicerad 30 november, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?