SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Västra hamnen

Klagomål och synpunkter

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata med förskolan eller skolan först!
I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till ansvarspedagogen, därefter följa vår ansvarsordning (ansvarspedagog, rektor, huvudman), så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Vill du lämna ett klagomål till skolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar på denna sida. Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till expeditionen på skolan.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Om du inte är nöjd med de åtgärder som förskolechef eller rektor vidtagit fyll i formuläret nedan.

Klagomålsframställan

Enligt 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor har vidtagit kan du här göra en klagomålsframställan som skickas vidare till skolchefen.

Du kan välja att vara anonym, eller lämna namn och kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym kan vi inte kontakta dig för återkoppling. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att återkomma till dig senast tre dagar från det att vi mottagit din anmälan. När utredningen är färdig, kommer vi skriftligen att återkomma till dig med ett bemötande av klagomålet.


Ange namn


Ange förskolegrupp eller klass


Här beskriver du vad som hänt och vad du har för klagomål.


Vem har du kontaktat på förskolan eller skolan? Ange namn och befattning:


Hur behandlas mina personuppgifter? Du kan lämna ditt klagomål anonymt, men huvudmannen för Vittra kan hjälpa dig snabbare om du lämnar uppgifter om vem du är.

Vittraskolornas barn- och elevombudsman

I AcadeMedias grundskolors centrala elevhälsa ingår en barn- och elevombudsman. Hennes uppgift är att se till att alla skolor arbetar främjande och förebyggande med elevhälsa, särskilt stöd, trygghet och likabehandling. Hon utgår alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Inom Vittra lägger vi stor vikt vid att alla barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Våra förskolor och skolor arbetar systematiskt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer.

För oss i Vittra är det viktigt att tidigt fånga upp synpunkter för att tillförsäkra barn och elever dessa rättigheter. Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakta barn- och elevombudsmannen!


Kontakta Vittraskolornas barn- och elevombudsman Rebecca Jernström på telefon 072-515 36 49 eller via Epost: rebecca.jernstrom@academedia.se

 

Återkoppling och utredning

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Hittade du inte vad du letade efter?