SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Den dagliga verksamheten

Morgonrutin

Vi tar emot alla elever i hallen innan skolan startar för dagen. Vi tycker att det är självklart att vi vuxna på skolan finns tillgängliga för våra barn och elever för en god och trygg start på dagen där alla känner sig sedda. Vi lämnar alla ytterkläder i hallen när vi kommer till skolan.

Starttider för skoldagen

Miniorerna, F-3: måndag till fredag kl. 8.30
Juniorerna, 4-6: måndag till fredag kl. 8.30
Seniorerna, 7-9: måndag till fredag kl 8.30 (med reservation för ev tidigare start för idrott och hemkunskap)

Arbetslag

I Vittra Vallentunas grundskola arbetar vi i tre arbetslag; miniorer (Förskoleklass-åk 3), juniorer (åk 4-åk 6) och seniorer (åk 7-åk 9). Arbetslagen arbetar tillsammans med organisation, struktur och planering.

Ansvarspedagog

Våra elever i grundskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtal och framtagandet av elevens IUP (Individuell utvecklingsplan) och är den huvudsakliga kontaktpersonen för er i hemmet. Ansvarspedagogens roll i grundskolan är även att driva, utveckla och följa upp ansvarselevernas individuella utveckling. Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Daglig samling

De flesta dagar börjar med en samling i ansvarsgruppen. Där går vi bland annat igenom dagen och i början av veckan planerar eleverna sin vecka och sätter upp delmål för att nå de mål som sätts upp på IUP-samtalet. I slutet av veckan utvärderar de sitt skolarbete, hur handlingarna för att nå målen gått och vad de ska ta med sig till kommande vecka. Syftet med samlingen är att skapa förutsättningar för att varje elev ska lyckas och känna ägandeskap i sin lärprocess, gemenskap och ge en god skolkultur. Under samlingen finns det även tid för diskussioner och övningar kopplade till skolans förhållningssätt och ordningsregler.

Sammanhangsstyrd undervisning/Casemetodik

Casemetodiken utgår ifrån ett problem som ska lösas. I början av perioden är arbetet mer styrt och eleverna får grundläggande kunskaper i form av undervisning och föreläsningar, för att sedan ge eleverna eget utrymme i sin skapande- och lärprocess och utformande av arbetet. Eleverna får träna på att ta eget ansvar för sin planering och struktur samt öva på att arbeta i grupp. Casen består av flera ämnen som knyts ihop, planeras, bedöms och utvärderas tillsammans. Casets upplägg och progression ser olika ut beroende på vilken årskurs man går i.

Vissa ämnen läser vi i block. Det innebär att vi inte läser alla ämnen samtidigt. Detta gör vi för att skapa en mer intensiv och sammanhängande lärsituation. De ämnen som läses i block är: No-ämnena: kemi, fysik, biologi, teknik och SO-ämnena: historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Alla ämnen läses minst en gång varje årskurs.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i sex perioder, varje period följs av utvecklings- och planeringsdagar (UF-dag) då pedagogerna utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa. Ditt barn är ledig från skolan dessa dagar, medan fritidsverksamheten pågår som vanligt (se läsårstider).

Schema

Ditt barns schema får du vid skolstart och det finns även inlagt i SchoolSoft.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på skolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen. Under uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningar av nya elevers nuläge i respektive ämne.

Extratimme/Läxhjälp

Alla elever erbjuds minst en extra lärarledd timme utöver skoltiden. Timmen kan användas som en extra anpassning för elever som behöver mer tid i skolan. Den ska även vara öppen för elever som själva känner att de vill få stöttning av en pedagog för att fördjupa sig eller få stöd i ett eller fler ämnen. Det kan också vara en timme där man får hjälp med läxan av lärarna.

Hög vuxennärvaro

I Vittra tror vi på en nära pedagogisk relation och den samlade forskningen visar på en ökad trygghet vid vuxennärvaro. Därför är det självklart för oss att det alltid finns någon vuxen med där våra barn och elever är. Det innebär att vuxna är närvarande bland barn och elever även vid rast och lunch.

Bra att ha i skolan

Ytterkläder efter väder och årstider som regnkläder och gummistövlar för att kunna vistas utomhus i alla typer av väder. Extra ombyte med strumpor, underkläder, tröja samt byxor att kunna byta om till vid behov. Vi rekommenderar även inneskor.

Hittade du inte vad du letade efter?