Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Ställ ditt barn i kö

När du vill ställa ditt barn i kö till någon av våra skolor kan du göra det via respektive skolas hemsida. Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Syskonförturen gäller enbart inom respektive enhet och tyvärr inte mellan förskolan och grundskolan.

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskolan, förskoleklassen och grundskolan så måste vi separera våra köer. Vi har generellt sett valt att ha två köer, en för förskolan och en för förskoleklass till årskurs nio men olika kommuner har olika regler så läs mer om vad som gäller på den skola du är intresserad av. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till förskoleklassen.

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi i Vittra tagit fram riktlinjer för elevrekrytering och antagning som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om dem.

Hittade du inte vad du letade efter?