×
 

Kameraövervakning

Information om kamerabevakning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror. På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer.


Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Vittra Sollentuna är huvudmannen, alltså Vittraskolorna AB. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig.


Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att fortsatt uppnå en känsla av ökad trygghet bland elever såväl som personal och därigenom skapa en mindre misstänksam och fientlig social atmosfär på skolan. I först hand verka avskräckande på elevers oönskade interaktion och skadegörelse, såväl som eventuella  obehörigt intrång i skolans lokaler under skoltid och inbrottstjuvar. Därtill efter identifikation av offer/förövare som är inblandade i incidenter kunna vidta lämpliga åtgärder för att stävja att incidenten upprepas. Syftet är fortsatt att ha goda förutsättningar att bistå Polismyndigheten vid utredningar och därigenom gynna samhället i stort genom att bidra till fler uppklarade brott. Avsluntingsvis är även syftet att sänka sklans utgifter till följd av skadegörelse, incidenter och brott för att fokusera på skolans huvudsakliga uppdrag.

Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i fyra (4) dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att i första hand främja trygghet, säkerhet och förhindra kränkande behandling inom ramen för vår skolverksamhet. Även i andra hand förebygga olaga intrång och brott i skolans lokaler även när skolan ej bedriver verksamhet.

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. Läs mer på trygg.academedia.se om hur AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan komma i kontakt med IMY via epost.  Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till vårt dataskyddsombud: dataskydd.grundskolan@academedia.se