SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Den dagliga verksamheten

Morgonrutin

Vi möter alla elever i kapprummet innan skolan startar för dagen. För oss är självklart att vi vuxna finns tillgängliga för våra elever för att skapa en trygg start på dagen där alla känner sig sedda. Ytterkläder och skor lämnas i kapprummet.

Start och sluttider på den obligatoriska skoldagen

Miniorer: kl. 08.30 – 14.00. 10.oo börjar eleverna på måndagar
Juniorer: kl. 08.30 – 14.00 alternativt kl. 08.30 – 15.00. (vissa dagar 16.00). 10.00 börjar eleverna på måndagar
Seniorer: kl. 08.30 – 14.00 alternativt kl. 08.30 – 15.00 (vissa dagar 16.00). 10.oo börjar eleverna på måndagar

Arbetslag

Hos oss är eleverna indelade i två arbetslag minior/junior F-5 samt senior 6-9.
Arbetslagsledare F-5 Karin Lamborn, karin.lamborn@vittra.se
Arbetslagsledare 6-9 Dzana Hukic, dzana.hukic@vittra.se

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av skolkurator, specialpedagog, socialpedagog, skolpsykolog och skolans arbetslagsledare. Arbetet leds av skolans rektor. Elevhälsan sammanträder varje vecka tillsammans med arbetslagen.

Ansvarspedagog

Våra elever i grundskolan tillhör en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av elevernas IUP (Individuell utvecklingsplan) och är den huvudsakliga kontaktpersonen för er i hemmet. Ansvarspedagogens roll i grundskolan är även att driva, utveckla och följa upp ansvarselevernas individuella utveckling. Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns skolgång.

Ansvarsgrupp

Ansvarsgrupperna består av elever från samma årskurs. Ansvarsgruppen inleder dagen med morgonsamling och fortsätter sedan med ämnesundervisningen.

Daglig samling

Den dagliga samlingen genomförs på 30 minuter måndag och fredag och 20 minuter tisdag till torsdag och omfattar samtliga elever. Syftet med samlingen är att skapa gemenskap och god skolkultur samt att få tid att planera veckan och att ta upp aktuella händelser kopplat till kunskapskraven. Under samlingen finns det även tid för diskussioner och övningar kopplade till skolans förhållningssätt och ordningsregler.

Sammanhangsstyrd undervisning

I Vittra strävar vi efter att undervisningen sker i ett sammanhang. Det gör vi bland annat genom att fläta samman de olika ämnena i kursplanerna i en så kallad ämnesövergripande undervisning där eleverna får arbeta i olika case/projekt eller utifrån teman. I projekten kan elever från olika årskurser arbeta tillsammans.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, varje period följs av en utvecklings- och planeringsdag (UF-dag) då lärare och pedagoger utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa (se läsårstiderna).

Sammanhållna arbetspass

Periodindelningen innebär att vi kan ha olika scheman i de olika perioderna vad det gäller antal timmar i respektive ämne. De ämnen som har mindre tid enligt timplanen exempelvis slöjd, bild och hemkunskap, kan på så vis läsas mer intensivt under en eller ett par perioder. Det gör att vi istället får lite längre sammanhållna arbetspass för att kunna arbeta praktiskt och laborativt med färre avbrott för framtagning och undanplockning av material.

Schema

Ditt barns schema finns inlagt i UNIKUM från skolstart.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, Uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på skolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen. Under Uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningen av nya elevers kunskapsnivå i svenska, svenska som andraspråk, engelska samt matematik.

Extratimme

Alla elever i årskurs 6-9 erbjuds minst en extra lärarledd timme utöver skoltiden. Syftet med den extra tiden som erbjuds är att ge stöd till de elever som har behov av detta, till elever som behöver hjälp med sina uppdrag/uppgifter, men även fungera som ett fördjupningstillfälle för de som önskar extra utmaningar.

Vuxennärvaro

I Vittra tror vi på en nära pedagogisk relation och den samlade forskningen visar på en ökad trygghet vid hög vuxennärvaro. Därför är det självklart för oss att det alltid finns någon vuxen med där våra barn och elever är. Det innebär att vuxna även är närvarande bland barn och elever vid exempelvis rast och lunch.

Hittade du inte vad du letade efter?