SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Sollentuna

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Syftet med föräldramöten är att ni får skolövergripande information och möjlighet till samverkan. Vi lyfter även det som rör ditt barn i ansvarsgruppen/ arbetslaget. Läsårets inplanerade föräldramöten: 24/10, 18-19:30, 24/4 18-19:30.

Elevråd

Skolan är elevernas arbetsplats där de tillbringar en stor del av sin tid. Vi vill att våra elever ska känna sig delaktiga i vad som händer på skolan och att de kan påverka sin utbildning. Genom elevrådet ges eleverna en demokratisk möjlighet till påverkan och inflytande gällande sin skolgång. Elevrådet lägger upp protokoll samt informerar om pågående arbete på SchoolSoft.

Föräldraråd

Föräldrarådet har till uppgift att lyfta viktiga frågor utifrån ett föräldraperspektiv, verka som en kanal för elever och föräldrar, samt vara framåtsyftande för att bidra till en positiv utveckling av skolan. I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera ärenden, så vänder man sig i första hand till berörd personal. Om du är intresserad av att sitta med i Vittra Sollentunas föräldraråd för att bidra och utveckla vår verksamhet? Kontakta då Tf rektor, Marie Sten.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?