SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Uppföljning och dokumentation

Utvecklingssamtal

En gång varje termin har pedagogerna på förskolan och du som förälder ett samtal om barnets utveckling och lärande. Det är viktigt att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Samtalet mynnar ut i gemensamma överenskommelser med utgångspunkt i hur verksamheten kan utmana och stimulera barnets intresse, utveckling och lärande.

Hittade du inte vad du letade efter?