GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Så arbetar vi för att skydda barns och elevers integritet

För oss i Vittra är det viktigt att alla barns och elevers integritet skyddas och stärks, både i förskolan, i skolan och på alla andra platser där barn och ungdomar vistas. I alla våra förskolor och skolor ska miljön vara trygg och helt fri från våld, hot, övergrepp och kränkningar. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Vittra genom styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem och organisation arbetar systematiskt för att att varje barn och elev ska uppleva trygghet hos oss och känna tillit sin egen förmåga att sätta gränser.

Alla som arbetar hos oss har visat registerutdrag

Hos oss är det rutin att alla som arbetar, om så bara en dag, måste visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om man inte kan visa upp ett registerutdrag utan anmärkningar får man inte arbeta i någon av våra förskolor eller skolor. Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 (1 kap. 31 §).

Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – och anmäler alltid när vi misstänker brott

I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under ett avtal där de intygar att de ska följa lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om brott anmäler vi alltid till socialtjänsten eller till Polisen.

Alla våra anställda får en tydlig introduktion i våra rutiner

Alla som arbetar hos oss, såväl ordinarie pedagoger som vikarier, får en introduktion där vi informerar om både vår gemensamma värdegrund och skolans dagliga rutiner för säkerhet och hygien. I förskolan introduceras alla pedagoger i rutinerna för öppning, stängning, toalettbesök och blöjbyte.

Vi har en tydlig gemensam värdegrund

Förskolans och skolans läroplaner ligger till grund för vårt gemensamma värdegrundsarbete. Redan i inledningen till förskolans läroplan står det: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”. I Vittra har vi dessutom vårt egna interna styrdokument Vittrakulturen som beskriver den barnsyn som ska råda i alla våra verksamheter. Värdegrundsarbetet är en ledstjärna i allt vi gör.

Vi pratar med barnen om integritet och gränssättning

Alla pedagoger och lärare i våra verksamheter är skyldiga att följa läroplanen. Chefer och arbetslagsledare ska på ett konkret sätt stötta och handleda alla medarbetare i sitt uppdrag, bland annat när det gäller hur de kan arbeta och prata med barn och elever kring integritet, sexualitet och gränssättning i den dagliga verksamheten. Varje förskola och skola har sin egen planering för hur det främjande arbetet ska se ut. Du kan ta kontakt med chefen på din skola eller förskola för att få reda på hur det arbetet ser ut i praktiken.

Vi har en plan för hur vi ska arbeta förebyggande

På varje förskola och skola finns en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen tas fram på nytt varje år av medarbetarna tillsammans. I den årliga planen finns en främjande och förebyggande del som ska vara konkret och förankrad hos alla medarbetare. Planen fungerar som en handlingsplan och ett stöd för att kontinuerligt utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn och elever. I Vittra har vi dessutom flera kvalitetsverktyg som ska hjälpa varje enhet att hitta sina risk- och utvecklingsområden.

Vi utbildar och handleder alla våra medarbetare

Vi i Vittra har ett väl uppbyggt arbete för stöd och kompetensutveckling. Här tar vi på olika sätt hand om både lärarnas individuella utveckling och hela skolans gemensamma behov. Varje vecka erbjuder vi utbildningar till våra pedagoger och lärare. Innehållet är då tydligt riktat, till exempel kan det handla om barns inflytande. Här får deltagarna möjlighet att med hjälp av en pedagogisk kartläggning se över hur utformningen av de sociala, fysiska och organisatoriska miljöerna kan utvecklas utifrån barnens upplevelser, behov och rättigheter. Dessutom får alla enskilda medarbetare eller arbetslag konkret stöttning i att bygga trygga miljöer.

Vi publicerar bara bilder på barn efter föräldrars samtycke

Vi använder digitala dokumentations- och kommunikationsverktyg, bland annat SchoolSoft och Facebook, för att kommunicera med både föräldrar och med omvärlden. Innan vi publicerar bilder på barn och elever behöver vi alltid vårdnadshavarnas eller elevernas eget samtycke.

Här hittar du länkar till några av de lagar och förordningar som skolan och förskolan omfattas av:

Skollagen (2010:800)
Förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016)

Skolans läroplan
Barnkonventionen
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
Socialtjänstlagen (2001:453)

Eva Appelgren

Publicerad 28 november, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?