Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Antagningsrutiner

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har Vittra tagit fram  riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga skolor inom Vittra och kompletterar övriga policys som finns.

När tar vi emot nya barn och elever

Våra grundskolor tar i huvudsak emot nya elever till augusti eller i samband med skolloven. Våra förskolor tar emot nya barn kontinuerligt under året i mån av plats i grupperna. När intaget sker beror på när och hur platserna blir tillgängliga men i samtliga fall tillämpar vi vår raka kö.

Att ställa sig i kö

För att ställa ditt barn i kö använder du dig av det anmälningsformulär som finns på respektive skolas webbplats. De skolor som är anslutna till den kommunala kön i den kommun där de befinner sig hänvisar tydligt till detta på sin webbplats. Olika kommuner har olika regelverk när det gäller skolornas köhantering och i vissa fall får man ha en parallell kö trots att man är ansluten till den kommunala kön, i andra kommuner får man det inte.

Det är viktigt att vi följer den lokala regelverk i de kommuner vi verkar och att vi, om vi har parallella köer, har tydliga skriftliga rutiner för detta så att vi säkerställer att vårt intag sker utifrån de principer som definieras i detta dokument oavsett om man ställt sig i kö via kommunen eller via den enskilda skolan.

Antagning och förtur

Vi tar in barn och elever utifrån två principer:

1) Kötid. Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.

2) Syskonförtur. Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats.

Särskild kvot gör det lättare för nyanlända att få plats på skolor med kö

Den första november 2016 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att fristående skolor har möjlighet att, utifrån en särskild kvot, ta in nyanlända elever före kön. Syftet med kvoten är att underlätta för fristående skolor med kö att kunna ta mot nyanlända. Den särskilda kvoten omfattar elever som varit bosatta i Sverige i mindre än två år före starten av det aktuella läsåret. 

Från och med skolstarten i augusti 2017, kommer vi i Vittra att tillämpa den nya bestämmelsen i våra förskoleklasser och grundskolor. I AcadeMedia har vi valt att sätta kvoten till 5% av det totala intaget per läsår och skola. 

I AcadeMedia och Vittra har vi redan idag många nyanlända elever i våra verksamheter och med stöd av den nya bestämmelsen kan vi nu ta ett ännu större samhällsansvar. 

Barn med behov av särskilt stöd

Om det finns anledning att tro att en elev är i behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för att bekosta detta. Den ansökan riktas till barnets hemkommun och olika kommuner har olika rutiner för hur tilläggsbeloppet kan hanteras. Våra skolor ska alltid följa den övergripande lagstiftning som finns samt de kommunala bestämmelser och rutiner som finns lokalt gällande detta. Ett barns eventuella behov av särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till våra skolor.

Hittade du inte vad du letade efter?