SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Uppföljning och dokumentation

Varje läsår genomförs genomlysningar av kunskapsresultaten, vid varje periodavslut, i mitten av varje termin samt terminsslut.  Vid dessa tillfällen sammanställs skolans resultat på grupp-, ämnes- och skolnivå. För årskurs 1-9 innebär det att eleverna får omdömen i vår lärplattform SchoolSoft flera gånger per år. År 1-5 får framåtsyftande kommentarer i ämnena vid läsårets slut. För eleverna i årskurs 6-9 görs det betygsprognoser vid mitten av varje termin och vid termins- respektive läsårsavslut får de betyg. För eleverna i årskurs 6-8 kompletteras betygen i respektive ämne med kommentarer i ämnesmatriser.  Underlag för de analyserna är måluppfyllelse för olika årskurser och ämnen samt nationella prov.

Betyg (åk 6-9)

Betygsutdelning sker två gånger per år. Vid höstterminens och vårterminens slut får eleverna kopior på betygen vid skolavslutningen (hemskickade vid frånvaro). Vid skolavslutningen i åk 9 får eleverna sina originalbetyg i handen.

Skriftligt omdöme (åk 1-5)

Ett skriftligt omdöme med framåtsyftande kommentarer i samtliga ämnen man har haft undervisning i under året delas ut i samband med vårterminens slut (hemskick vid frånvaro) och ligger till grund för höstens första utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.

Vittraomdöme

Eftersom vi ser hela elevens utveckling som viktig sätter vi även upp mål för elevens personliga utveckling. I slutet av läsåret skriver vi ett omdöme om elevens utveckling i övrigt, ett Vittraomdöme. Eleven får sitt Vittraomdöme i slutet av varje läsår.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan. Vittraboken ger dig som förälder en möjlighet till en löpande inblick och delaktighet i elevens utveckling.

SchoolSoft

Vår lärplattform där vi löpande dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt lägger upp uppgifter och arbetsmoment kopplat till varje ämne. Här finns elevens IUP och Vittraomdöme, veckoscheman och läsårsplanering. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven ska ni i hemmet tidigt få information om det innan den formella dokumentationen sker i SchoolSoft.

 

Hittade du inte vad du letade efter?