Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittras modell

I Vittra vill vi ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för en fortsatt god skolgång och framtid. Men höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter är ingen slump utan resultatet av ett systematiskt arbete inom en rad nyckelområden, vi kallar dem våra Vittragemensamma verktyg. De olika verktygen hänger samman och är varandras förutsättningar, exempelvis är en organisation som bygger på arbetslag en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en ämnesövergripande och samtida undervisning.

icon-2

Individuell utveckling

I Vittra vill vi att våra barn och elever ska utveckla sina ämneskunskaper såväl som sin sociala förmåga och förståelse för hur man lär sig bäst. Därför har alla våra elever en individuell utvecklingsplan (IUP) och varje barn har en motsvarande utvecklingsplan (UP) i förskolan. I dem ser pedagogerna till att hela barnets respektive elevens utveckling följs upp utifrån mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling. Målen i den individuella utvecklingsplanen (IUP) är direkt knutna till läroplanen för grundskolan. Varje barn och elev har en egen ansvarspedagog som ansvarar för att ta fram de individuella utvecklingsplanerna samt ser till att eleven följer upp sina mål i Vittraboken. Ansvarspedagogen har även en nära dialog om elevens utveckling med vårdnadshavaren. Elevernas IUP:er används också som ett underlag för undervisningsplaneringen.

icon-4

Samtida undervisning

I Vittra bedriver vi det vi kallar för en samtida undervisning. Det innebär att vi ständigt uppdaterar vår undervisning utifrån det som aktuell forskning visar ger bäst effekt på barnen och elevernas lärande. Mest framgångsrik är en varierad undervisning som utgår från barn och elevers intressen, förmågor och erfarenheter och kopplar dem till kunskapskraven i läroplanerna. Att sätta kunskaperna i ett sammanhang gör undervisningen roligare och ökar motivationen. Därför arbetar våra elever ofta i lärarledda projekt eller teman där kunskapskrav från flera olika skolämnen vävs samman.

icon-3

Vittras lärmiljö

Våra fysiska lärmiljöer är genomtänkta, funktionella och flexibla, utgår från barnens och elevernas behov och går att anpassa till olika lärsituationer. Vi tror på en miljö där material är tillgängligt för barn och elever men där var sak har sin plats. Undervisningen i skolan sker i huvudsak i klassrum som anpassas efter det som eleverna ska göra och lära sig, laboration, grupparbete, föreläsning eller enskilt arbete, men vi nyttjar även andra delar av våra lokaler i undervisningen. Ibland förlägger vi delar av lektionen utomhus och har exempelvis ”ute-matematik”.

icon-1

Vittrakulturen

Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för lärande. I Vittra har vi en gemensam grund i våra värderingar inkluderande, tydliga och ansvarstagande som sen varje förskola och skola utvecklar vidare till sin egen skolkultur. För att gå från ord till handling har vi konkreta metoder och aktiviteter som stödjer utvecklingen av en god kultur så som aktivt arbete med ordningsregler samt daglig samlingar som inleder dagarna. Våra höstterminer inleds också alltid med en uppstartsperiod, där läroplanens värdegrundsuppdrag får extra mycket fokus. Här kan du läsa mer om vårt trygghetsarbete.

icon-7

Systematiskt kvalitetsarbete

I Vittra följer vi upp kvaliteten ur två aspekter, funktionell kvalitet, den faktiska kvaliteten i verksamheten, samt den upplevda kvaliteten. Det systematiska kvalitetsarbetet styr hur vi organiserar oss och avspeglas i indelningen av läsåret i sex perioder. Varje period följs av en utvecklings- och förberedelsesdag (UF-dag) då lärare och pedagoger utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa. Det här systemet med täta regelbundna uppföljningar gör att vi har full koll på barnens och elevernas kunskapsutveckling, och kan anpassa undervisning, arbetssätt och organisationen därefter. Ett systematiskt kvalitetsarbete skapar med andra ord goda fortsättningar för att våra barn och elever ska nå en allt högre måluppfyllelse. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

icon-5

Organisation

Vi har en organisationsstruktur och tydlig styrkedja där varje roll har ett tydligt uppdrag, ansvar och mandat. I Vittra är lärare och pedagoger alltid organiserade i arbetslag. Det är arbetslaget som tillsammans planerar och utvärderar undervisningen för lagets barn eller elever. Arbetslaget är en viktig förutsättning för att hela tiden kunna utveckla undervisningen, säkerställa en hög kvalitet samt för att kunna arbeta fram ämnesövergripande projekt eller teman.

 

Hittade du inte vad du letade efter?