Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Förskola

I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre olika perspektiv: kunskap, lärande och personlig utveckling. På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska- på egen hand, i grupp och i nära relation med pedagoger och lärare.  På Vittra får ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Det här kan du förvänta dig när du väljer en av våra förskolor.

Lustfullt lärande

Våra lärare och pedagoger uppmuntrar barnen till lärande genom lek. Leken har en central roll för alla barns utveckling och lärande. Genom leken ges ditt barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter men också att bredda och fördjupa sig inom olika ämnesområden.  En uppskattad stund på dagen för både vuxna och barn är våra sångstunder då ramsor, sånger och rim varvas med utforskandet av olika ljud och instrument. Genom sagoberättande, teater och spontana samtal övar barnen dagligen sin språkliga och kommunikativa förmåga. Utelek är kul och när vädret tillåter gör vi ofta utflykter i närområdet. Utomhusvistelserna är bra för starka ben och friska luften men vi använder dem också till att stärka barnens miljömedvetenhet och intresse för natur och teknik.  Genom att pröva, undersöka och få möjlighet att lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskap. Vad gör man när en spade frusit fast? Vad händer med en hink vatten om den får stå framme i sommarvärmen?

Trygg omsorg

Forskning visar att barn som känner sig trygga lär sig mer. All personal på vår förskola arbetar aktivt med att vara trygga och tydliga förebilder som både kan sätta gränser och vara en varm famn när det behövs. Vi lägger mycket energi på att planera och genomföra våra inskolningar väl så att såväl barn, pedagoger och du som förälder känner dig trygg med upplägget och din delaktighet. I Vittra har vi en gemensam värdegrund i inkluderande, ansvarstagande och tydliga.  Det innebär att alla som arbetar hos oss måste dela de värderingarna och agera utifrån dem i relation till kollegor, barn och föräldrar.  För att säkerställa att vi lever som vi lär har vi ett systematiskt kvalitetsarbete och trygghetsarbete som efterlevs på varje förskola och skola, som följs upp och utvärderas.

Sammanhangsstyrd undervisning i teman och projekt

Pedagogerna på vår förskola har mycket goda kunskaper i såväl ämnesområden som pedagogiska verktyg och metoder. Vår undervisning är utforskande och vi har ett temainriktat arbetssätt utifrån barnens olikheter, erfarenheter och intressen. Ett tematiskt arbete kan vara abstrakt men skapar en röd tråd i undervisningen, teman kan sedan bli till konkreta projekt. Projekten hänger samman med det övergripande temat som exempelvis kan vara ”i närheten”. En grupp barn kan vara upptagna av ett material de har hittat i närheten, exempelvis löv, medan en annan grupp kan ha fastnat för ett fenomen i närheten så som ett ljud, ljus eller ett lutande plan. Projekten kan även utgå från en gemensam fråga så som ”vad är konst?” eller en aktuell händelse som fångat barnens intresse. Det är så underbart att få ta del av de tankar och idéer som uppstår när barnen utforskar olika teman.

Tillgänglig, säker och kreativ lärmiljö ute som inne

Vi är noga med att lärmiljön på förskolan är trygg, säker och utgår från barnens behov av lek och lugn. Det gäller såväl utemiljön som innemiljön. Oavsett om ditt barn börjar i våra förskolor som 1-åring, 3-åring eller 5-åring kan du som förälder vara säker på att lärmiljön är planerad för att både stimulera till lärande och kreativitet samt bidra till lugn och ro. Lärmiljön är anpassad efter att barnen ges möjligheter till val kring lek, material, vem de vill leka med, samt att hitta platser för vila och avskildhet. Vi låser inte in material utan låter det vara tillgängligt för barnen.

Tät kontakt med pedagogen om ditt barns utveckling

Varje barn har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen följer och stödjer barnens lärande och utveckling tillsammans med de övriga pedagogerna i gruppen och dokumenterar detta i Vittraboken som på förskolan består av en pärm. Vittraboken ligger sedan till underlag för de utvecklingssamtal som sker.

Organisation utifrån barnets och barngruppens behov

Vi anser att pedagogtätheten har betydelse. Större betydelse har dock hur enhetens pedagoger organiserar sig utifrån de enskilda barnets eller barngruppens behov. En flexibel organisation som kan anpassa sig, och omfördela pedagogtäthet utifrån temporära, tillfälliga eller kanske längre behov är nödvändigt för att varje barn ska få det varje barn har rätt till.

Näringsriktig och god mat

För att orka leka och lära behövs näringsriktig mat och för att barnen ska äta den behöver den vara god. Därför har vi en måltidsansvarig som arbetar centralt med att kvalitetssäkra måltiderna och säkerställa att våra råvaror har hög kvalitet.

Hittade du inte vad du letade efter?