SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Antagningsrutiner

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har Vittra tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra för- och grundskolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga för- och grundskolor inom Vittra och kompletterar övriga policyers som finns.

När tar vi emot nya barn och elever

Våra grundskolor tar i huvudsak emot nya elever till augusti eller i samband med skolloven. Våra förskolor tar emot nya barn kontinuerligt under året i mån av plats i grupperna. När intaget sker beror på när och hur platserna blir tillgängliga, men i samtliga fall tillämpar vi vår raka kö.

Att ställa sig i kö

För att ställa ditt barn i kö använder du dig av det anmälningsformulär som finns på respektive skolas webbplats. De skolor som är anslutna till den kommunala kön i den kommun där de befinner sig, hänvisar tydligt till detta på sin webbplats. Olika kommuner har olika regelverk när det gäller skolornas köhantering och i vissa fall får man ha en parallell kö trots att man är ansluten till den kommunala kön, i andra kommuner får man det inte.

Det är viktigt att vi följer det lokala regelverket i de kommuner vi verkar och att vi, om vi har parallella köer, har tydliga skriftliga rutiner för detta så att vi säkerställer att vårt intag sker utifrån de principer som definieras i detta dokument oavsett om man ställt sig i kö via kommunen eller via den enskilda skolan.

Vi tar alltid hänsyn till elevens bästa och diskuterar skol- och grupplacering med vårdnadshavarna inför att ett barn börjar hos oss.

Urvalsgrunder, antagning och förtur

Antagningen till Vittra utgår från Skolinspektionens godkända urvalsgrunder som anses förenliga med öppenhetskravet. Vittra tillämpar nedanstående urvalsgrunder. Notera att inte nödvändigtvis alla urvalsgrunder tillämpas på respektive enhet. För att se vilka urvalsgrunder och dess prioriteringsordning som gäller på en specifik enhet, se respektive enhets webbplats.

  • Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass eller till årskurs 1-9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet.

  • Organisatoriskt samband

Elever som redan går vid skolenhet erbjuds förtur till närliggande enhet Dessa skolor arbetar utifrån en gemensam pedagogisk modell, har ett organisatoriskt samband mellan skolorna samt har ett lokal- och/eller personalmässigt samband. Elever som redan går vid skolenhet beviljas förtur till närliggande skolenhet.

  • Anmälningsdatum

Vi tillämpar rak kö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och det barn som stått i kö längst inom adekvat åldersgrupp i grundskolan ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.

Barn i behov av särskilt stöd

Om det finns anledning att tro att en elev är i behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för att bekosta detta. Den ansökan riktas till barnets hemkommun och olika kommuner har olika rutiner för hur tilläggsbeloppet kan hanteras. Våra skolor ska alltid följa den övergripande lagstiftning som finns samt de kommunala bestämmelser och rutiner som finns lokalt gällande detta. Ett barns eventuella behov av särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till våra skolor.

Rättslig reglering

Av 9 kap. 17 § respektive 10 kap. 35 § skollagen framgår att en fristående förskoleklass respektive grundskola ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i förskoleklass respektive har rätt till utbildning i grundskolan.

Enligt 9 kap. 18 § respektive 10 kap. 36 § skollagen ska, om det inte finns plats för alla sökande, urvalet till en skolenhet med förskoleklass respektive grundskola som huvudregel göras på de grunder som Skolinspektionen godkänner.

Enligt 11 kap. 34 § skollagen ska varje fristående grundsärskola vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i grundsärskolan. Av 35 § samma kapitel framgår att om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder som Skolinspektion godkänner.

Hittade du inte vad du letade efter?