SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lambohov

Vittras barn- och elevombudsman

I AcadeMedias grundskolors centrala elevhälsa ingår en barn- och elevombudsman. Hennes uppgift är att se till att alla skolor arbetar främjande och förebyggande med elevhälsa, särskilt stöd, trygghet och likabehandling. Hon utgår alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa.

Inom Vittra lägger vi stor vikt vid att alla barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Våra förskolor och skolor arbetar systematiskt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer.

För oss i Vittra är det viktigt att tidigt fånga upp synpunkter för att tillförsäkra barn och elever dessa rättigheter. Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakta barn- och elevombudsmannen

Rebecca Jernström
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
111 37 Stockholm
Telefon: 072-515 36 49
E-post: rebecca.jernstrom@academedia.se

Hittade du inte vad du letade efter?