SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lambohov

Den dagliga verksamheten

Morgonrutin

Vi tar emot alla elever i hallen innan skolan startar för dagen. Vi tycker att det är självklart att vi vuxna på skolan finns tillgängliga för våra barn och elever för en god och trygg start på dagen där alla känner sig sedda. Eleverna är välkomna till skolan efter kl. 08.20. Vi lämnar alla ytterkläder och ytterskor i hallen när vi kommer till skolan.

Start och sluttider på dagen

Miniorer: kl. 08.30-14.00.
Juniorer: kl. 08.30-14.00 tre dagar per vecka och kl. 08.30-15.00 två dagar per vecka.
Seniorer: kl. 08.30-14.00 två dagar per vecka och kl. 08.30-15.00 tre dagar per vecka.

Arbetslag

Hos oss är eleverna indelade i i två olika arbetslag, miniorer samt juniorer och seniorer.

Ansvarspedagog

Våra elever i grundskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av elevernas IUP (Individuell utvecklingsplan) och är den huvudsakliga kontaktpersonen för er i hemmet. Ansvarspedagogens roll i grundskolan är även att driva, utveckla och följa upp ansvarselevernas individuella utveckling. Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Ansvarsgrupp

Ansvarsgrupperna består oftast av åldersblandade elever som till exempel åk 7 och åk 8. Ansvarsgruppen inleder varje dag tillsammans med en daglig samling och fortsätter sedan med ämnesundervisningen tillsammans.

Daglig samling

Den dagliga samlingen är 30 minuter på måndag och fredag och 20 minuter tisdag till torsdag. Den inleder dagen för alla elever. Syftet med samlingen är att skapa gemenskap och god skolkultur samt att få tid att planera veckan och att ta upp aktuella händelser kopplat till kunskapskraven. Under samlingen finns det även tid för diskussioner och övningar kopplade till skolans förhållningssätt och ordningsregler.

Sammanhangsstyrd undervisning

Skolforskning och styrdokument visar att det är en varierad undervisning som utgår från barn och elevers intressen, förmågor och erfarenheter som ger de bästa förutsättningarna för lärande. När barnen och eleverna kan koppla samman olika kunskaper och sätta dem i ett sammanhang blir undervisningen genast mer intressant för dem– det blir roligare och lättare att lära sig mer. Sammanhang kan skapas på olika sätt, genom att olika ämnen eller kunskapsområden knyts samman i undervisningen eller genom att läraren kopplar kunskaperna till aktuella händelser eller barnens/elevernas erfarenheter.  För våra elever i skolan innebär det att de ofta arbetar med en uppgift, ett projekt eller tema som innefattar centralt innehåll och kunskapskrav från fler än ett ämne.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, varje period följs av en utvecklings- och förberedelsesdag (UF-dag) då pedagogerna utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet inför nästa.

Sammanhållna arbetspass

Periodindelningen innebär att vi kan ha olika scheman i de olika perioderna eller för varje termin vad det gäller antal timmar i respektive ämne. De ämnen som har mindre tid enligt timplanen, exempelvis slöjd, bild och hemkunskap, kan på så vis läsas mer intensivt under en eller ett par perioder. Det gör att vi istället får lite längre sammanhållna arbetspass för att kunna arbeta praktiskt och laborativt med färre avbrott för framtagning och undanplockning av material.

Schema

Ditt barns schema hittar du på SchoolSoft.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på skolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen. Under uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningen av nya elevers nuläge i respektive ämne.

Extratimme/Läxhjälp

Alla elever erbjuds minst en extra lärarledd timme utöver den obligatoriska undervisningstiden. Den ska vara öppen för elever som själva känner att de vill få stöttning av en pedagog för att fördjupa sig eller få stöd i ett eller flera ämnen.

Vuxennärvaro

I Vittra tror vi på en nära pedagogisk relation och den samlade forskningen visar på en ökad trygghet vid vuxennärvaro. Därför är det självklart för oss att det alltid finns någon vuxen med där våra barn och elever är. Det innebär att vuxna är närvarande bland barn och elever även under raster och luncher.

 

Hittade du inte vad du letade efter?