Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vårt trygghetsarbete

Vårt uppdrag är att möjliggöra för våra barn och elever att utveckla kunskaper och värden så som det står beskrivet i läroplanen. Alla som bedriver utbildning inom skola i Sverige utgår från samma styrdokument.

De värden som förskolan, skolan och fritidshemmet ansvarar för att varje barn och elev utvecklar finns beskrivna i skollagen, Lpfö98 och Lgr11. All verksamhet i våra förskolor och skolor ska spegla dessa värden.

  • Människolivets okränkbarhet
  • Individens frihet och integritet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Solidaritet med svaga och utsatta

I Vittra har vi en gemensam tolkning av uppdraget och en gemensam bild av den kultur vi behöver bygga och underhålla för att nå vår vision med medvetna och ansvarstagande medborgare. Vi kallar denna grund för Vittrakulturen.

I vårt arbete med kulturen utgår vi ifrån våra tre kärnvärden; inkluderande, tydliga och ansvarstagande. Det är genom att vara inkluderande, tydliga och ansvarstagande som vi bygger en stark gemenskap där våra barn och elever kan känna trygghet och lust att lära. Arbetet med att bygga och upprätthålla en god kultur behöver vara ständigt pågående, prioriteras, planeras omsorgsfullt och följas upp. I Vittra har vi därför också gemensamma metoder och aktiviteter som stödjer den processen de är; förhållningssätt, ordningsregler, Uppstartsperiod och daglig samling. I Vittra arbetar vi utifrån en tydlig systematik som bygger på vår periodindelning av läsåret (6 st). Efter varje period utvärderar vi vår verksamhet och den psykosociala arbetsmiljön för att vid behov kunna göra riktade insatser.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt lag upprättar vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling på varje enhet och för varje verksamhet (förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem). Planen innehåller en utvärdering av förra årets insatser samt en främjande, förebyggande och åtgärdande del. I planen tydliggör vi även hur vi agerar om något skulle uppstå. Vi upprättar planen i början av kalenderåret så att det finns en befintlig plan när barnen börjar i augusti. Vi inleder läsåret i augusti med att kartlägga vår lärmiljö, både den fysiska och den psykosociala för att kunna förebygga kränkningar och trakasserier och planera de främjande insatserna under året. Varje Vittraenhet har sin plan på sin hemsida.

Förhållningssätt

Våra kärnvärden är basen för den kultur och det förhållningssätt som genomsyrar våra förskolor och skolor. Hur kärnvärdena konkret syns i vardagen i form av gemensamma förhållningssätt måste diskuteras och definieras på varje enskild enhet och i varje gruppkonstellation under Uppstartsperioden. Varje medarbetare behöver fylla våra gemensamma kärnvärden med innebörd och i samtal med kollegor tydliggöra vad som förväntas av var och en. Barn och elever behöver sedan få möjlighet till detsamma. Dessa skrivs sedan ner som ”Vårt gemensamma förhållningssätt” med de tre kärnvärdena som rubriker.

Förhållningssätt diskuteras och följs upp kontinuerligt i undervisningen och all verksamhet under året. Varje dag och/eller vecka utvärderas upplevda händelser utifrån gemensamma förhållningssätt. Det gemensamma förhållningssättet bör innefatta även situationer på nätet. Genom att ständigt uppmärksamma inkluderande, tydliga och ansvarsfulla handlingar förstärker vi den kultur vi eftersträvar.

Ordningsregler

Rektor ansvarar för att skolan utarbetar ordningsregler som sedan följs upp varje år i december. Detta görs under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Ordningsreglerna gäller sedan hela kalenderåret tills nästa december då de följs upp som en följd av arbetet med den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. Ordningsreglerna ska vara framtagna utifrån varje skolas enskilda behov.

Ordningsreglerna gäller för alla i verksamheten. Ordningsregler kan till exempel innehålla gemensamma regler gällande klädsel, t.ex. angående ytterkläder, för en trivsam studiemiljö inomhus. Andra regler kan handla om sådant som kan påverka möjligheten till studiero, till exempel hur man ska göra om man kommer sent.

Ordningsreglerna ska finnas tillgängliga för alla på skolan, exempelvis på hemsidan, i Vittraboken, i ansvarsrummen och i kapprummet.

Ordningsreglerna är liksom förhållningssättet något man följer upp kontinuerligt i undervisningen och i all verksamhet under året. Om en ordningsregel bryts ska det uppmärksammas. De samtal som förs och de åtgärder som vidtas ska syfta till att ge eleven det stöd hen behöver för att ändra sitt beteende och följa överenskomna ordningsregler.

Uppstartsperioden

Inom Vittra har vi delat in läsåret i sex perioder. Den första perioden, Uppstartsperioden, är kortare än kommande fem perioder och varar i ca fyra veckor. I förskolan har vi ibland två Uppstartsperioder per år utifrån behov. Förskolans Uppstartsperiod är ibland också längre än fyra veckor. Uppstartsperioden ser ut som en vanlig period vad gäller schema och undervisning men har utöver det ett specifikt syfte som kan delas upp i fyra delar.

Syftet med Uppstartsperioden är att:

  • Kultur: Lägga grunden för den kultur vi vill ha på förskolan/skolan.
  • Struktur och rutiner: Skapa tydlighet kring våra strukturer och rutiner.
  • Nuläge: Få en tydlig, sammanfattande bild av varje barns/elevs nuläge inför utvecklingssamtalet.
  • Kommunikation med vårdnadshavare: Lägga grunden för ett fortsatt gott samarbete och god kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Under Uppstartsperioden utgår vi från tryggheten i ansvarsgruppen och sedan i arbetslaget för att slutligen bygga en god kultur i hela verksamheten. Vi arbetar med kulturen i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen i alla ämnen som är utlagda i schemat. Under Uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal och den kartläggning som behövs i respektive ämne.

Daglig samling

Syftet med den dagliga samlingen är att skapa gemenskap och en god skolkultur, att få tid att planera veckan och att ta upp aktuella händelser kopplat till kunskapskraven. Under samlingen finns det även tid för diskussioner och övningar kopplade till förhållningssätt och ordningsregler.

Samlingen ger barn och elever en tydlig struktur och trygg inledning på dagen. Precis som i övrig undervisning ska samlingen fånga upp aktuella händelser, tankar eller funderingar från såväl individ, grupp och omvärld. Många kränkningar och mobbning sker i sociala medier och utanför skolan därför är det viktigt att vi hanterar och bearbetar dessa händelser omgående och samlingen kan utgöra ett bra forum för det.

Under samlingen tränar vi oss i tillåtande och prövande samtal, metoder för att förebygga konflikter och att hantera dem när de ändå uppstår. Vi stärker medvetenheten om de egna värderingarna och utvecklar barnens och elevernas kommunikativa förmåga och andra kompetenser nödvändiga för att hantera relationer och grupper.

Samlingarna i skolan ska ha en direkt koppling till centralt innehåll i kursplanerna i Lgr-11 samt till kapitel 1 och 2 i densamma. I förskola och fritidshem avgörs samlingens tidpunkt och omfattning utifrån verksamhetens behov.

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?