Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Kvalitetsarbete

I Vittra anser vi att ett bra kvalitetsarbete i förskola och skola handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att  förbättra och utveckla undervisningen för våra barn och elever. För att vi ska kunna erbjuda samma höga kvalitet i alla våra verksamheter runt om i landet, behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt. Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss därmed att se till att våra barn och elever får en utbildning av hög kvalitet, att de når utbildningsmålen, samt att de i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

Våra kvalitetsmått

I Vittra följer vi upp att alla våra verksamheter lever upp till de grundläggande krav som står i gällande styrdokument. Grunden för våra verksamheter, är därmed även vårt kvalitetsarbete, är de lagar och förordningar som styr förskolans, grundskolans och fritidshemmets verksamheter så som läroplaner, nationella styrdokument, Skolverkets Allmänna råd samt Vittras pedagogiska plattform. Vi arbetar med verksamheternas måluppfyllelse utifrån två kvalitetsaspekter:

 • Funktionell kvalitet – i vilken mån de nationella målen för utbildningen/verksamheten nås.
 • Upplevd kvalitet – hur nöjda våra föräldrar, elever och medarbetare är med verksamheten.

Uppföljning av kunskapsuppdraget

I Vittra delar vi in läsåret i sex perioder, varje period följs av en utvecklings- och förberedelsesdag (UF-dag) då lärare och pedagoger utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa. Det här systemet gör att vi har full koll på barnens och elevernas kunskapsutveckling, så att ingen ska hamna mellan stolarna. Genom täta regelbundna uppföljningar lyckas skolan identifiera förbättringsområden och kan därmed snabbt ändra arbetssätt och sätta in insatser för att främja kunskapsinhämtningen.

Förskola

Funktionell kvalitet är ett verktyg  för att bedöma pedagogernas förhållningssätt hur god undervisningen i förskolan är. Bedömning av måluppfyllelsen sker vid två tillfällen under verksamhetsåret. Verktyget beskriver vad som kännetecknar en allt högre kvalitetsgrad och används som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering. Bedömningen görs av pedagogisk personal från andra Vittraförskolor.

Förskolegranskningen är ett verktyg som används för att granska om förskolorna lever upp till grundläggande lagkrav. Vittras kvalitetsteam bedömer tillsammans med förskolechefen om den enskilda förskolan verksamhet lever upp till och följer skollags­ krav och riktlinjerna i förskolans läroplan. Verktyget fungerar även som ett löpande underlag för egenkontroll.

Grundskola

Varje år genomför varje skola minst fyra genomlysningar av kunskapsresultaten; vid mitten av varje termin samt vid terminsslut.  Många av våra skolor gör ännu tätare uppföljningar. Vid dessa tillfällen sammanställs skolans resultat på grupp-, ämnes- och skolnivå. För årskurs 1-5 innebär det att de får omdömen i vår lärplattform SchoolSoft fyra gånger per år, samt att de får framåtsyftande kommentarer i ämnena vid läsårets slut. För eleverna i årskurs 6-9 görs det betygsprognoser vid mitten av varje termin och vid termins- respektive läsårsavslut får de betyg. För eleverna i årskurs 6-8 kompletteras betygen i respektive ämne med kommentarer i ämnesmatriser.  Underlag för de analyserna är måluppfyllelse för olika årskurser och ämnen samt nationella prov.

Samtliga elever i grundskolan får vid läsårets slut ett Vittraomdöme där elevens utveckling i övrigt, dokumenteras. All denna dokumentation används sedan som underlag för de individuella utvecklingsplaner som tas fram för varje elev – vad behöver just denna elev för att lyckas?

Sammanställningar av kunskapsresultaten görs både både på enhetens och huvudmannen nivå i slutet av läsåret. Då sammanställs även resultaten från de Nationella proven och dess korrelation med betygen och ligger till grund för analysen och de aktiviteter som planeras på respektive nivå.

Uppföljning av värdegrundsuppdraget

I mitten av varje termin får vi resultaten av våra mätningar  från enkätundersökningarna  Stora, respektive Lilla kvaliteten, där elever, föräldrar och medarbetare bedömer verksamhetens kvalitet. Enkäterna visar också på hur väl vi lyckas med värdegrundsarbetet. Enkäten genomförs i alla verksamhetsformer; förskolan, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Resultaten av enkäterna analyseras på såväl grupp- och arbetslagsnivå som enhetsnivå. Analysen ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden samt handlingsplan för kommande läsår.

Varje skolas elevhälsoteam har en central roll i det löpande värdegrundsarbetet och har en systematik i att täcka alla delar av att vara främjande – förebyggande – åtgärdande. Detta syns bland annat genom den årliga plan som varje elevhälsoteam upprättar på respektive skola. Under året görs sammanställningar och uppföljningar av anmälningar om eventuella kränkningar, olycksfall, frånvaro och åtgärdsprogram. Utifrån dessa, samt övriga relevanta resultat, som till exempel bristande måluppfyllelse (kunskapsuppdraget), så riktar elevhälsoteamen sina insatser och resurser. Läs mer om vårt trygghetsarbete här.

Gemensamma metoder och aktiviteter

Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på alla våra verksamheter och enligt våra gemensamma metoder och aktiviteter. Kvalitetsarbetet följer en cykel som kan appliceras på allt från ett lektionspass till ett läsår. Stegen i cykeln är:

Kvalitetsprocess

 • planera verksamheten för individ och grupp utifrån mål
 • genomföra undervisning utifrån valda metoder och arbetssätt
 • följa upp genom att samla resultat och utvärdera måluppfyllelsen
 • analysera resultaten utifrån målen för undervisningen.

 

Man kan dela in vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån vad vi gör på fyra olika nivåer; dagligen, period-, kvartals- respektive årsvis.

Daglig utvärdering- pedagoger

Varje dag genomför våra pedagoger följande moment som en del i planeringen och utvärderingen av den egna undervisningen.

Periodvis utvärdering – arbetslag

Efter varje period utvärderas verksamheten av all undervisande personal samt av varje arbetslag utifrån hur barnen och elevernas utveckling för att nå kunskaps- och värdegrundsmålen i läroplanen går. Utifrån utvärderingen kan man sedan sätt in rätt åtgärder, skapa aktiviteter samt förändra undervisningen för att barnen och eleverna ska nå sina mål. Utvärderingen ligger därmed till grund för den planering som varje medarbetare gör inför kommande period. Planeringen dokumenteras därefter i SchoolSoft.

Kvartalsvisa sammanställningar – enhetsnivå

Varje kvartal sammanställer, bearbetar och analyserar varje enhet sina kvalitetsresultat. Utifrån den analysen tar man sedan fram aktiviteter och handlingar för att nå en ännu högre måluppfyllelse. Punkt 1-5 här genomförs minst en gång varje kvartal, dvs två gånger per termin.

 1. Resultatsammanställningar: bedömning av kunskapsresultat, bedömning av funktionell kvalitet i förskolan samt vid mitten av terminen även resultat från kvalitetsenkäten med vårdnadshavare, elever samt medarbetare.
 2. Utvärdering och analys- individ- och gruppnivå: Arbetslaget gör analys av resultaten, orsaker till aktuella resultat samt åtgärder för att öka måluppfyllelsen ytterligare. Denna analys dokumenteras tillsammans med arbetslagets handlingsplan.
 3. Utvärdering och analys- grupp- och skolnivå: Skolans elevhälsoteam och skolans ledningslag på grundskolan och förskolan analyserar resultaten vidare utifrån arbetslagens sammanställningar. Eventuella åtgärder och insatser beslutas och kan exempelvis innebära förändringar i organisation eller ansvarsfördelning.
 4. Återföring till personal: Arbetslagssledare förmedlar besluten till resten av den pedagogiska planeringen. rektor/förskolechef rapporterar till sin närmaste chef, verksamhetschefen.
 5. Återkoppling till elever: Ansvarspedagogen eller/och ämneslärarna involverar barn och elever i resultat och analys genom att prata om de förändrignar som är planerade.

Årscykler – huvudmannanivå

I vårt systematiska kvalitetsarbete finns ett rapporterings- och återkopplingsflöde mellan huvudmannen (Vittra) och enheten (ex. Vittra Samset). Detta inkluderar bland annat en kvalitetsredovisning i juni och en handlingsplan på skolnivå i september, samt en övergripande kvalitetsrapport från huvudmannen i december. Däremellan sker löpande aktiviteter och uppföljningsdatum på såväl skol- som huvudmannanivå.

Utifrån inrapporterade resultat analyseras effekterna av förskolornas, skolornas och huvudmannens arbete i förhållande till de nationella målen, och nya, relevanta åtgärder för ökad måluppfyllelse tas fram.

Hittade du inte vad du letade efter?