SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Jakobsberg

Skola

I Vittra får ditt barn möjligheter att utvecklas i en motiverande lärande, trygg kultur och tydlig struktur. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Motiverande lärande

Motiverande lärande handlar om att alla elever ska känna sig kompetenta och ivriga att lära sig mer. Det hänger väl samman med vår syn på att alla människor är nyfikna och lärande individer. Att få utveckla känslan av att jag kan, jag behärskar och jag har kontroll främjar lärprocessen – oavsett om vi är elever eller medarbetare. Detta möjliggörs när vi visar tilltro till var och ens förmåga, och när vi är tydliga med vad som ska upp­nås.

Motivation i sig handlar om komplexa rörelser mellan inre och yttre motivation. Den inre motivationen kommer ur vår nyfikenhet och lust att lära, och är ofta kopplat till in­formella sätt att lära. Den yttre motivationen drivs mer av en längtan efter belöningar, att undvika bestraffningar eller att vilja förstå att en uppgift i sig har ett värde – ofta förknippat med mer formella lärsituationer.

I Vittra strävar vi efter undervisning som främjar både den yttre motivationen (i bemärkelsen att förstå värdet av att lära sig något speciellt) och den inre motivationen (att känna intresse och tillfredsställelse i själva lärandet). Men vi är extra måna om att få fatt i och stimulera barnens och elevernas inre motivation. Detta för att vi vet att det ökar deras förutsättningar att på sikt uppnå mål av egen vilja, och det bidrar till ett mer långsiktigt hållbart lärande.

Trygg kultur

Alla människor vill utvecklas och lära. Viljan att utvecklas är i sig helt beroende av vårt mod. Det kan gälla modet att göra, fråga, förstå, ta itu med, ta intellektuella risker osv. Modet möjliggörs i sin tur av den kontext jag befinner mig i. Känner jag mig trygg vågar jag utmana mig själv mer, känner jag mig inte trygg minskar möjligheten att jag vågar testa nytt.

Det är därför det är så viktigt för oss att medvetet arbeta för en trygg och tydlig kultur. Kulturen avgör förutsättningarna för och kraften i barns, elevers och medarbetarnas utveckling. Den avgör möjligheterna för utveckling och växt, helt enkelt!

Vittras kultur främjar vår idé och vision, och utgår från värdeorden trygghet, motivation, omtänksamhet, ansvar och medvetenhet. Vårt kulturarbete är levande, det sker överallt och hela tiden. Eleverna ska känna sig trygga och få vara som de vill vara, alltid.

Tydlig struktur

Pedagogers betydelse för elevers möjligheter att lyckas i sitt lärande är oerhört viktigt, för att inte säga viktigast. Det är kvaliteten i pedagogens kombinerade kunskaper, förmågor och handlingar i varje unik undervisningssituation som skapar förutsättningar för barns och elevers lärande och kunskaps­utveckling. Men, framgångsrik undervisning kräver också en organisation som skapar tydlig­het och struktur kring vad som ska åstadkommas.

Därför har vi i Vittra tydliga strukturer för att stödja både elevernas lärprocesser, och för att skapa en organisation som möjliggör ständig utveckling. Inom dessa ramar kan arbetslag och pedagoger forma sin undervisning och skapa tydliga och goda förutsättningar för elevers lärande. Tydliga ramar och tydlig struktur är avgörande för att möjliggöra elevers och medarbetares upplevelse av inflytande, ansvar och självkontroll. Det skapar förståelse för vad vi tillsammans ska åstadkomma, och förståelsen i sig möjliggör delaktighet.

Våra gemensamma strukturer hjälper oss vuxna att ständigt utveckla förutsättningarna för elevers lärande och kunskaps­utveckling.

Hittade du inte vad du letade efter?