×
 

Förskolan på Vittra i Halmstad

På förskolan har vi ungefär 80 barn som är uppdelade på fem avdelningar i åldershomogena grupper. Vi har valt att ha åldershomogena grupper för att stärka relationerna mellan barnen och vi ser i skolan att grupper som varit tillsammans länge gynnas i lärande och utveckling.

Förskolans lokaler är anpassade för förskoleverksamhet där de äldsta barnen har sina lokaler bredvid och tillsammans med Förskoleklassklass och fritids vilket främjar samarbete mellan de olika skolformerna. Det ger också en trygg och naturlig övergång från förskola till förskoleklass. 

Vi nyttjar även skolans gård flitigt när det passar utifrån skolans raster. Vår utemiljö är stor och lummig och uppmuntrar till rörelseglädje och vi har nära till små naturupptäckter tillsammans med barnen.

Bilder från förskolan

Vittra Halmstads förskolelokaler
Vittra Halmstads förskolelokaler
Vittra Halmstads förskolelokaler
Vittra Halmstads förskolelokaler

Vittras pedagogik

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Lärare ler och står bakom en elev som sitter vid ett bord och bläddrar i en bok

Fördelarna med Vittras förskola

Elev leker med plusplus och ler

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. Vi jobbar med tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera, utvärdera och samarbete.
Två elever ligger på golvet i sitt klassrum och gör en uppgift

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn hjälp att få syn på sitt eget lärande – ditt barn skapar innehållet tillsammans med en pedagog. En del handlar om vad barnet är intresserad av, en del om Vittraförmågorna och den tredje om omvärlden.
En glad elev sitter och skriver i sin Vittrabok i sitt klassrum.

Vittrasamling

Vittrasamlingar bidrar till gruppsammanhållning, trygghet och också en inre ordning i barnens lärande. Samlingen bygger relationer mellan barnen, ger tid för reflektioner och bidrar med struktur och klarhet i vad som händer under dagen.