SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Den dagliga verksamheten

Morgonrutin

Vi tar emot våra miniorelever som har morgonfritids på skolgården kl. 07.30 – 08.20.
Efter kl. 08.25 går eleverna direkt till sina klassrum. Vi lämnar alla ytterkläder och skor i hallen när vi kommer till skolan.

Start och sluttider på dagen

Miniorer: kl. 08.30 – 14.00.
Juniorer: kl. 08.30 – 14.00 tre dagar/veckan, 15.00 två dagar/veckan.
Seniorer: kl. 08.30 – 14.00 två dagar/veckan, 15.00 tre dagar/veckan, ev. justering av sluttid/dag.

Arbetslag

I Vittra är eleverna indelade i olika arbetslag: miniorer (F-klass -åk 3), juniorer(åk 4- åk 6) och seniorer (åk 7-åk 9).

Ansvarspedagog

Våra elever i grundskolan tillhör alltid en ansvarsgrupp och varje grupp har en ansvarspedagog. Ansvarspedagogen är ansvarig för utvecklingssamtalet och framtagandet av elevernas IUP (Individuell utvecklingsplan) och är den huvudsakliga kontaktpersonen för er i hemmet. Ansvarspedagogens roll i grundskolan är även att driva, utveckla och följa upp ansvarselevernas individuella utveckling. Som förälder har du tät kontakt med ansvarspedagogen för att följa ditt barns utveckling.

Ansvarsgrupp

Ansvarsgrupperna är den undervisningsgrupp eleven tillhör. Ansvarsgruppen inleder varje dag tillsammans i den dagliga samlingen och fortsätter sedan med ämnesundervisningen. I de fall undervisningen sker i åldersblandade grupper är det samma åldersblandade grupp som har både samling och ämnesundervisning för att skapa trygghet för eleverna.

Daglig samling

Den dagliga samlingen genomförs på 30 minuter måndag och fredag och 20 minuter tisdag till torsdag. Den inleder dagen för alla elever. Kl. 08.30 varje dag samlas alla elever i sin ansvarsgrupp för att ha samling. Syftet med samlingen är att skapa gemenskap och god skolkultur samt att få tid att planera veckan och att ta upp aktuella händelser kopplat till kunskapskraven. Under samlingen nns det även tid för diskussioner och övningar kopplade till skolans förhållningssätt och ordningsregler.

Sammanhangsstyrd undervisning

I Vittra strävar vi efter att undervisningen sker i ett sammanhang. Det gör vi bland annat genom att äta samman de olika ämnena i kursplanerna i en så kallad ämnesövergripande undervisning där eleverna får arbeta i olika projekt eller utifrån teman. I projekten försöker vi att arbeta med elever från hela arbetslaget.

Läsår i perioder

Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, varje period följs av en utvecklings- och förberedelsedag (UF-dag) då lärare och pedagoger utvärderar föregående period samt planerar och förbereder arbetet i nästa. Ditt barn är ledig från skolan dessa dagar, medan fritidsverksamheten pågår som vanligt om inget annat meddelats.

Sammanhållna arbetspass

Periodindelningen innebär att vi kan ha olika scheman i de olika perioderna vad det gäller antal timmar i respektive ämne. De ämnen som har mindre tid enligt timplanen exempelvis slöjd, bild och hemkunskap, kan på så vis läsas mer intensivt under en eller ett par perioder. Det gör att vi istället får lite längre sammanhållna arbetspass för att kunna arbeta praktiskt och laborativt med färre avbrott för framtagning och undanplockning av material.

Schema

Ditt barns schema finns inlagt i SchoolSoft från skolstart.

Uppstartsperioden

Under den första perioden, Uppstartsperioden, arbetar vi aktivt med att bygga en god kultur på skolan. Värdegrundsarbetet genomförs i olika grupperingar som en naturlig del i undervisningen. Under Uppstartsperioden genomförs även alla utvecklingssamtal samt kartläggningen av nya elevers nuläge i respektive ämne.

Extratimme

Alla elever erbjuds minst en extra lärarledd timme utöver skoltiden. Timmen kan användas som en extra anpassning för elever som behöver mer tid i skolan. Den ska även vara öppen för elever som själva känner att de vill få stöttning av en pedagog för att fördjupa sig eller få stöd i ett el- ler er ämnen.

Hög vuxennärvaro

I Vittra tror vi på en nära pedagogisk relation och den samlade forskningen visar på en ökad trygghet vid hög vuxennärvaro. Därför är det självklart för oss att det alltid finns någon vuxen med där våra barn och elever är. Det innebär att vuxna är närvarande bland barn och elever även vid rast och lunch.

Hittade du inte vad du letade efter?