Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Skola

Det här kan du förvänta dig när du väljer en Vittraskola.

Utgångspunkt i individen

Alla barn är olika och lär sig olika. Därför behöver en bra lärare ta hänsyn till elevernas förmåga och utvecklingsnivå i sin undervisning. Våra lärare ser och utgår från hela eleven när de planerar och genomför undervisningen. Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP) med mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling.  Planen följs upp löpande av elevens mentor, ansvarspedagogen och används som underlag för undervisningsplaneringen och utvecklingssamtalen.  Eleverna skriver också upp målen i sin Vittrabok, det egna planerings- och utvärderingsverktyget, som används i det dagliga arbetet i skolan.  På våra skolor arbetar vi aktivt med att alla elever är alla lärares angelägenhet och vi har en kultur av att hjälpa varandra både inom och mellan arbetslagen så att varje elev kan få det den behöver.

Teman och projektperioder

Under ett undervisningspass arbetar vi ofta med en uppgift, ett projekt eller ett tema med innehåll från mer än ett skolämne. Vi utgår från aktuella händelser och elevernas intressen och erfarenheter när vi väljer periodens tema eller projekt. Genom att sätta kunskaperna i ett sammanhang blir undervisningen intressantare och roligare, vilket ökar elevernas motivation i skolarbetet. I Vittra delar vi in läsåret i sex perioder, varje period har olika teman. Efter varje arbetsperiod samlas alla lärare för en utvärdering där vi både tittar bakåt på det som varit och framåt, på nästkommande tema. Varje period omfattar sex veckor.

Kunskapsfokus

I Vittra har vi höga förväntningar på att våra elever ska nå sina mål, eftersom höga förväntningar ger goda resultat. Våra lärare ser till att kunskapskraven blir tydliga och tillsammans med eleven sätter de upp delmål för att nå dem. Det bidrar till att eleverna känner sig delaktiga och motiverade. Kunskapsresultaten följs upp era gånger per termin, vilket gör att vi tidigt kan fånga upp vad varje elev behöver för att ge rätt stöd eller utmaning i undervisningen. Vi erbjuder också alla våra elever en extratimme utöver ordinarie undervisningstid där de får ytterligare stöd och hjälp med skolarbetet.

Personlig utveckling

Barn som är trygga i sig själva lär sig mer. Därför är den personliga utvecklingen så viktig. I Vittra ser vi till att varje elev får lära, utforska och reflektera både självständigt och tillsammans med andra. På så vis blir de medvetna om sina styrkor och utvecklingsområden och hur de bäst samarbetar med andra. För att stärka varje elev summerar vi den sociala utvecklingen i ett Vittraomdöme varje år.

Förståelse för det egna lärandet

Begreppet ”lära att lära” är centralt i den svenska läroplanen och handlar om att bygga förståelsen för sitt lärande. I Vittra arbetar vi för att varje elev ska förstå hur just jag lär mig bäst och hur jag ska planera mina studier för att nå mina mål. Under skoldagen använder eleverna sin Vittrabok för att utvärdera och dokumentera sitt eget lärande och varje undervisningspass avslutas med en reflektion över vad man lärt sig. Hos oss får eleverna också prova på olika studietekniker för att hitta de metoder som fungerar bäst för dem. Genom att lära sig att planera och strukturera sitt lärande kan man hinna med sitt skolarbete på skoltid och låta ledig tid vara just det.

Aktiv skolkultur

En stark positiv kultur bidrar till en god självkänsla och mod att våga stå upp för sina åsikter, men också mod att våga stå upp för någon annan. Vi vill fostra självständiga elever som tar egna initiativ och vi pratar mycket om värderingar i vardagsfrågor. Vad innebär till exempel begreppet ”rättvisa” och hur är man en bra kompis och världsmedborgare? Genom att låta våra äldre barn exempelvis läsa sagor eller ordna idrottsaktiviteter för de yngre barnen skapar vi en god sammanhållning mellan de olika årskullarna så att alla känner sig trygga.

Arbetet med kulturen stöttas också av vår struktur för läsåret och skoldagen. Varje läsår inleds med en Uppstartsperiod då våra elever får lära känna varandra genom att öva sig extra mycket på kommunikation och samarbete.   Varje skoldag inleds alltid med en samling då ansvarspedagogen och eleverna i ansvarsgruppen går igenom schemat för dagen, lyfter aktuella händelser samt diskuterar värdegrundsfrågor. Varje skola har också ordningsregler som eleverna är med och tar fram och som skrivs under av både förälder och elev. Tillsammans värnar vi om en trygg miljö med studiero.

 

Hittade du inte vad du letade efter?