Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Skola

Det här kan du förvänta dig när du väljer en Vittraskola.

Undervisning med utgångspunkt i individen

Alla barn är olika och lär sig olika. Därför behöver en bra lärare ta hänsyn till elevernas förmåga och utvecklingsnivå i sin undervisning. Våra lärare ser och utgår från hela eleven när de planerar och genomför undervisningen och hos oss har ditt barn en individuell utvecklingsplan (IUP) med mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling. Målen i den individuella utvecklingsplanen är direkt knutna till läroplanen för grundskolan. Planen följs upp löpande av ditt barns mentor, ansvarspedagogen, och hemmet och används som underlag för såväl den löpande undervisningsplaneringen som de utvecklingssamtal som äger rum två gånger per läsår. Ditt barn skriver också upp målen i sin Vittrabok, det egna planerings-och utvärderingsverktyget och följer upp dem dagligen.

Motiverande undervisning

Det ska var roligt att lära sig mycket. Därför bedriver vi det vi kallar för en samtida undervisning. Det innebär att vi ständigt uppdaterar vår undervisning utifrån det som aktuell forskning visar ger bäst effekt på elevernas lärande. Mest framgångsrik är en varierad undervisning som utgår från barnens och elevernas intressen, förmågor och erfarenheter och kopplar dem till aktuella händelser och kunskapskraven i läroplanerna. Genom att sätta kunskaperna i ett sammanhang blir undervisningen roligare och det ökar motivationen till att lära sig. Under ett undervisningspass arbetar därför ditt barn ofta med en uppgift, ett projekt eller ett tema som innefattar  innehåll och kunskapskrav från mer än ett ämne.

Egen mentor

För att kunna få en god bild av varje elevs kunskapsnivå och utveckling har varje elev en personlig mentor, en ansvarspedagog, vars uppgift är att ansvara för utvecklingssamtalet och för att ta fram och följa upp elevens individuella utvecklingsplan (IUP). Goda relationer mellan lärare och föräldrar är också viktiga för en lyckad skolgång. Därför har du som förälder en nära dialog med ditt barns ansvarspedagog om ditt barns utveckling.  Våra lärare ska vara trygga och tydliga förebilder som både kan sätta gränser och vara en varm famn för barnen när det behövs.

Kunskapsfokus

Våra lärare ser till att kunskapskraven i läroplanen blir tydliga och tillsammans med eleven sätter de upp delmål för att nå dem. Det bidrar till att eleverna känner sig delaktiga och motiverade. På våra skolor har vi  täta kunskapsuppföljningar minst två gånger per termin, det gör att vi kan fånga upp elevernas behov och ge dem rätt stöd och utmaning i undervisningen. Kunskapsutvecklingen dokumenteras i vårt digitala verktyg för uppföljning, SchoolSoft. Varje läsår, till och med årskurs 5, får ditt barn ett skriftligt omdöme i alla ämnen. Från årskurs 6 får eleverna betyg varje termin.

Studieteknik och tydlig struktur

Livslångt lärande i Vittra handlar om att bygga förståelsen för hur just jag lär mig bäst och hur jag ska planera mina studier för att nå mina mål. Studieteknik, gemensamma diskussioner och en god struktur för veckan och skoldagen är viktiga inslag i vår undervisning. Varje morgon inleds med en daglig samling för att tillsammans gå igenom schemat för dagen, lyfta aktuella händelser kopplade till ämneskraven i svenska och samhällskunskap samt diskutera frågor som rör lärmiljön och kulturen på skolan. Varje undervisningspass avslutas också med en reflektion kring vad man lärt sig. Under resten av skoldagens undervisning använder eleven sin Vittrabok för att skriva upp eventuella läxor och dokumentera sitt lärande.

Personlig utveckling

I Vittra arbetar vi löpande med våra barn och elevers personliga utveckling, vi ger dem utrymme att prova, att misslyckas och lyckas och att prova igen, för det är så man lär sig. Det bidrar till en starkare självkänsla. Att tillsammans med andra elever och lärare utvärdera exempelvis ett grupparbete ger eleverna insikter om sina egna utvecklingsområden och styrkor samt förståelse för hur man bäst samarbetar med andra. För att stärka varje elev summerar vi den personliga utvecklingen i ett Vittraomdöme varje år.

Gemensam skolkultur

En god skolkultur präglas av trygghet och gemenskap. En stark positiv kultur bidrar till god självkänsla och mod att våga stå upp för sina åsikter, men också mod att våga stå upp för någon annan. Därför inleds varje läsår med en Uppstartsperiod då våra elever övar sig extra mycket på kommunikation och samarbete. Varje skola har också ordningsregler som eleverna är med och tar fram och som dessutom skrivs under av både eleverna och dig som förälder. Ordningsreglerna gäller för alla som vistas på skolan. Tillsammans värnar vi om en trygg miljö med studiero. Här kan du läsa mer om trygghetsarbetet i Vittra.

Genomtänkt lärmiljö

Lärmiljön på våra skolor är genomtänkt, funktionell och flexibel, utgår ifrån elevernas behov och går att anpassa till olika lärsituationer så som laboration, grupparbete, presentation eller enskilt arbete. Vi tror på en miljö där material är tillgängligt för eleverna, miljön är ljus och luftig och var sak har sin plats. Vi ser också samhället som en förlängning av vår lärmiljö och besöker ofta olika kulturaktiviteter, gör studiebesök och utforskar närmiljön.

Systematiskt kvalitetsarbete

Precis som våra elever utvecklas vi och når resultat genom tydliga målsättningar och god planering. Vi har höga förväntningar på både eleverna och oss själva. Varje termin får du som förälder och elev (från årskurs 4) möjlighet att utvärdera vår kvalitet, så att vi kan bli ännu bättre. Resultatet från kvalitetsuppföljningarna ligger sedan till grund för varje skolas handlingsplan.  Här kan du läsa mer om Vittras kvalitetsarbete.

 

Hittade du inte vad du letade efter?