Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Brotorp

Skola

Det här kan du förvänta dig när du väljer en Vittraskola.

Utgångspunkt i individen

Alla barn är olika och lär sig olika. Därför behöver en bra lärare ta hänsyn till elevernas förmåga och utvecklingsnivå i sin undervisning. Våra lärare ser och utgår från hela eleven när de planerar och genomför undervisningen. Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP) med mål inom tre områden: kunskap, lärande och personlig utveckling.  Planen följs upp löpande av ditt barns mentor, ansvarspedagogen och används som underlag för undervisningsplaneringen och utvecklingssamtalen.  Ditt barn skriver också upp målen i sin Vittrabok, det egna planerings-och utvärderingsverktyget, som används i det dagliga arbetet i skolan.

Goda relationer mellan lärare och föräldrar är också viktiga för en lyckad skolgång. Därför har du som förälder en nära dialog med ditt barns ansvarspedagog om ditt barns utveckling.

Sammanhangsstyrd undervisning

I Vittra bedriver vi den undervisning som enligt forskningen har bäst effekt på elevernas lärande. Mest framgångsrik är en varierad undervisning som utgår från elevernas intressen, förmågor och erfarenheter och kopplar dem till aktuella händelser och kunskapskraven i läroplanerna. Genom att sätta kunskaperna i ett sammanhang blir undervisningen intressantare och roligare, vilket ökar elevernas motivation i skolarbetet. Under ett undervisningspass arbetar därför ditt barn ofta med en uppgift, ett projekt eller ett tema med innehåll och kunskapskrav från mer än ett skolämne.

Kunskapsfokus

Våra lärare ser till att kunskapskraven i läroplanen blir tydliga och tillsammans med eleven sätter de upp delmål för att nå dem. Det bidrar till att eleverna känner sig delaktiga och motiverade. På våra skolor har vi täta kunskapsuppföljningar, det gör att vi kan fånga upp elevernas behov och ge dem rätt stöd och utmaning i undervisningen. Kunskapsutvecklingen dokumenteras i vårt digitala verktyg för uppföljning, SchoolSoft. Varje läsår, till och med årskurs 5, får ditt barn ett skriftligt omdöme i alla ämnen. Från årskurs 6 får eleverna betyg varje termin.

Personlig utveckling

I Vittra arbetar vi löpande med våra elevers personliga utveckling, vi ger dem utrymme att prova, att misslyckas och lyckas och att prova igen, för det är så man lär sig. Att tillsammans med andra elever och lärare utvärdera exempelvis ett grupparbete ger eleverna insikter om sina egna utvecklingsområden och styrkor samt skapar förståelse för hur man som individ bäst samarbetar med andra. För att stärka varje elev summerar vi den personliga utvecklingen i ett Vittraomdöme varje år.

Studieteknik och tydlig struktur

Begreppet ”lära att lära” är centralt i den svenska läroplanen för skolan och handlar om att bygga förståelsen för hur just jag lär mig bäst och hur jag ska planera mina studier för att nå mina mål. Studieteknik, gemensamma diskussioner och en god struktur för veckan och skoldagen är därför viktiga inslag i vår undervisning. Varje morgon inleds med en daglig samling för att tillsammans gå igenom schemat för dagen, lyfta aktuella händelser kopplade till ämneskraven i svenska och samhällskunskap, samt diskutera frågor som rör lärmiljön och kulturen på skolan. Varje undervisningspass avslutas också med en reflektion över vad man lärt sig. Under resten av skoldagens undervisning använder eleven sin Vittrabok för att utvärdera och dokumentera sitt lärande.

Aktiv skolkultur

En god skolkultur präglas av trygghet och gemenskap, där elever och vuxna tillsammans värnar om miljön och studieron. En stark positiv kultur bidrar till en god självkänsla och mod att våga stå upp för sina åsikter, men också mod att våga stå upp för någon annan. För att bibehålla och stärka sammanhållningen på skolan inleds varje läsår med en Uppstartsperiod då våra elever får öva sig extra mycket på kommunikation och samarbete.  Varje skola har också ordningsregler som eleverna är med och tar fram och som följs av alla på skolan.

En lärmiljö utöver det vanliga

Lärmiljön på våra skolor utgår ifrån elevernas behov och är anpassad till olika lärsituationer så som laboration, grupparbete, presentation och enskilt arbete. Vi tror på en miljö där material är tillgängligt för eleverna och där var sak har sin plats. Vi ser samhället som en förlängning av skolans lärmiljö och besöker ofta olika kulturaktiviteter, gör studiebesök och utforskar närmiljön. Ibland förlägger vi delar av undervisningspasset utomhus och har exempelvis ”utomhus-matematik”, eleverna får då möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken genom att undersöka matematiska uttryck i naturen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Precis som våra elever utvecklas vi och når resultat genom tydliga målsättningar och god planering. Vi har höga förväntningar på både eleverna och oss själva. Varje termin får du som förälder och elev (från årskurs 4) möjlighet att utvärdera vår kvalitet, så att vi kan bli ännu bättre. Resultatet från kvalitetsuppföljningarna ligger sedan till grund för varje skolas handlingsplan.

Hittade du inte vad du letade efter?