Samhällsengagemang med teknik och innovation på Vittra Telefonplan

Som en samhällsengagerad grundskola vill vi ge våra elever förutsättningar att kunna vara med och påverka samhället till det bättre. En utveckling av samhällsengagemanget som rektor Patrik Brundin kör igång vårterminen 2024 är fokus teknik och innovation.
Hyllor som innehåller en Lego Spike-låda, flera ihopbyggda Lego Spike och FN:s globala mål.

Vittra Telefonplan arbetar vi för att skapa ett tydligt sammanhang genom att integrera skolans olika ämnen i teman och projekt. Detta ökar elevernas förståelse för hur olika färdigheter och kunskapsområden kan användas tillsammans.

Kompetens inom teknikrelaterade ämnen behövs för framtiden

Studier från såväl Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv visar på vikten av goda kunskaper inom de teknikrelaterade ämnena. Här behövs kompetens för att klara framtidens behov inom utveckling och den gröna omställningen. Att redan från grundskolan få med sig intresse, kunskap och självförtroende i de tekniska ämnena ger alla elever en likvärdig grund för gymnasiet och vidare i yrkeslivet. Detta styrks även av resultatet i den senaste PISA-undersökningen.

- Vi kommer att köra igång under vårterminen med våra elever i årskurs 7 och löpande utveckla vårt arbete med teknik under våren. Från höstterminen 2024 ska det sedan vara en inarbetad del av vår undervisning. Vi ser en djupare förståelse av teknik och en förmåga att både hantera och komma fram till olika tekniska lösningar som en viktig satsning i skolans fortsatta utveckling, berättar Patrik Brundin som är rektor på Vittra Telefonplan.

Det handlar om STEM

Vad är STEM? Det är ett samlingsbegrepp för ämnen som inkluderar kreativitet, problemlösning och innovationsförmåga (Science, Technology, Engineering and Mathematics). I näringslivet är efterfrågan på utbildning och yrkeskompetens inom dessa ämnen stor och kommer vara framåt för att kunna möta samhällsutvecklingen. Att arbeta med STEM i skolan innebär att man arbetar ämnesöverskridande med problemlösning och kollaborativt utforskande. Eleverna får utforska olika frågeställningar, kritiskt tänkande och utveckla sin digitala kompetens.

Läroplanen främjar STEM

Flera områden inom den svenska läroplanen för grundskolan främjar STEM. Läroplanen säger bland annat att elever ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Utbildningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

En unik grund för framtiden

Med samhällsengagemanget i grunden, Vittras förmåga att ge elever kunskap och mod tillsammans med kompetens inom teknik och innovation får våra elever en unik grund att stå på när de tar steget ut från grundskolan vidare till gymnasiet. 

- Det är viktigt att kunna ge våra elever förutsättningar för att de ska kunna skapa sig den framtid de vill ha, säger Patrik.