SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Adolfsberg

Vittras modell

För att möjliggöra vår idé, vision och pedagogiska riktning arbetar vi i Vittra med ett gemensamt ramverk. Ramverket utgörs av ett system där allt hänger ihop och där varje ingående del finns där av en anledning.

Vårt ramverk bildar en bärande konstruktion med gemensamma strukturer, arbetssätt och metoder som varje enhet arbetar för att omsätta i den egna verksamheten.

I vårt ramverk ingår exempelvis

Vittraboken – Vittraboken är ett verktyg för planering och utvärdering samt för reflektion över det egna lärande. Det är barnets och elevens bok. Syftet med boken är att möjliggöra att eleven själv kan lära sig se och följa sin egen lärprocess och att ge struktur åt eleven i vardagsarbetet.

Vittraboken skapar förutsättningar för det motiverande lärandet, och är kopplat till vikten av att känna att jag kan, jag behärskar, jag har kontroll över min egen lärprocess. Den möjliggör också för eleven att vara delaktig i, samt träna på att ta ansvar för, sina studier. Syftet är dessutom att föräldrar och pedagoger kan få inblick och vara delaktiga i elevens tankar och reflektioner kring sitt lärande.

Studieteknik – Alla barn och elever i Vittra får möjlighet att utveckla strategier för lärande. Det handlar om att möta, och över tid lära sig att behärska, många olika konkreta metoder och verktyg för medvetet tänkande och studieteknik, s.k. tankerutiner.

Vi vill hjälpa eleverna att synliggöra sina tankar, att visualisera resultat av när de tänker tillsammans, att systematisera det egna tänkandet, att generalisera sina erfarenheter och lärdomar samt att ge dem möjlighet att iaktta, lyssna till och imitera tänkande – det gör att de kan utveckla sitt eget tänkande och att de kan lära sig mer.

Samlingar – I Vittra har vi en utökad timplan i grundskolan för gruppsamlingar. Samlingarna syftar till att skapa förutsättningar för nära relationer, motiverande undervisning och trygg kultur. Samlingstiden ägnas åt samtal och övningar kopplade till våra värderingar, demokratifrågor, hur vi är tillsammans osv. Samlingen används också för att fördjupa arbetet med planering, reflektion och utvärdering i våra Vittraböcker.

Gemensamma regler – I alla Vittraskolor finns en gemensam rutin om att vi hänger av oss ytterkläder och lämnar ytterskor i entrén. Det är en viktig symbolhandling för oss – vi vill signalera att skolan ska kännas precis som hemma. Det är ett sätt att skapa trygghet och gemenskap. Våra erfarenheter är också att det skapar en mer rofylld stämning i våra lärmiljöer när vi alla – barn, ungdomar och vuxna – använder innetofflor eller strumpor istället för ytterskor. 

Rutinen om ytterskor bidrar också till vår vision om ett hållbart samhälle. Det förbättrar ljudmiljön, arbetsmiljön och det blir mindre skadegörelse i våra lokaler.

Sexveckorsperioder – Inom Vittra har vi delat in läsåret i 6 perioder, om ungefär 6 veckor per period. Varje period i grundskolan avslutas och nästa påbörjas med en eller flera UF-dagar (UF = utvärdering och förberedelse). Då är eleverna lediga och pedagogerna arbetar tillsammans, i arbetslaget och på hela skolan. Syftet med UF-dagarna är att ge möjlighet för paus i arbetet för eleverna, samt tid för pedagoger att utvärdera och analysera förbereda kommande period.

Hittade du inte vad du letade efter?